Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej mokřadních rostlin 

Prodávající:

Tomáš Beňo
Drahenice 70, 262 85
IČ: 438 03 954

Ceny pro koncové zákazníky

Ceny mokřadních rostlin uvedené v ceníku pro maloobchodní odběratele jsou uvedeny bez DPH (12 %), které je nutné k uvedené ceně připočítat. Při odběru nad 300 ks rostlin a/nebo v případě stálých zákazníků s platební kázní můžeme Kupujícímu poskytnout na základě vzájemné dohody slevu z ceny. 

Ceny pro velkoobchodní odběratele

Ceny mokřadních rostlin uvedené v ceníku pro velkoobchodní odběratele jsou uvedeny bez DPH (12 %), které je nutné k uvedené ceně připočítat. Při odběru nad 500 ks rostlin a/nebo v případě stálých zákazníků s platební kázní můžeme Kupujícímu poskytnout na základě vzájemné dohody slevu z ceny.  Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytnout velkoobchodní ceny bez uvedení důvodu. 

Objednávky zboží

Objednávky přijímáme na základě e-mailové či telefonické komunikace. Objednávka musí obsahovat přesnou identifikaci odběratele a specifikaci zboží včetně požadovaného počtu objednávaných kusů. Za přijatou objednávku se považuje pouze objednávka, kterou jsme potvrdili e-mailem.

Objednávka se považuje za vyřízenou v momentě předání zboží Kupujícímu v místě k tomu určeném, nebo předáním přepravci.

Storno objednávky

Storno objednávky rostlinného materiálu je možné:

 • v případě odběru do 500 ks rostlin různých druhů nebo do 100 ks rostlin jednoho druhu minimálně 72 hodin před termínem odběru;
 • v případě odběru nad 500 ks či nad 100 ks rostlin jednoho druhu se storno podmínky řídí dle termínu stanoveného v potvrzené objednávce.

V případě, že nám vznikne finanční újma způsobená pozdním stornováním objednávky ze strany Kupujícího, nárokujeme si úhradu prokazatelných a účelně vynaložených vzniklých nákladů.

Doručování zboží

Rostlinný materiál nezasíláme, nutný je jejich osobní odběr v pěstírně rostlin. Jakékoliv jiné způsoby doručení jsou předmětem předchozí vzájemné domluvy.

Platební podmínky

Platba zboží může být provedena:

 • v hotovosti v místě předání zboží (po zavedení EET nebude prodej v hotovosti možný)
 • zálohovou fakturou
 • fakturou se splatností v případě stálých odběratelů

Pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti faktur 30 dnů od data vystavení faktury. Při uzavírání smluv s novým Kupujícím nebo s Kupujícím, který byl již dříve v prodlení s platbou, požadujeme obvykle až 100% zálohu ceny předem.

V případě prodlení Kupujícího s placením máme oprávnění vymáhat vůči Kupujícímu veškeré další náklady a škody vzniklé z důvodu prodlení platby.

Obchodní podmínky pro prodej dalších produktů (kamenné válce, vegetační rohože a válce, kokosové geotextilie apod.) vám na vyžádání rádi připravíme.

Tyto podmínky jsou platné od  1. 1. 2020.

 

Reklamační řád

Znění reklamačního řádu je plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb ., obč. zák. (dále jen “Zákon”), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

Prodávající zodpovídá za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady, které by mohly znehodnotit deklarovanou kvalitu nabízeného zboží, zejména:

 • rostlinný materiál má vlastnosti a kvality odpovídající těm, které si strany ujednaly;
 • rostlinný materiál je v odpovídajícím množství.

Kupující je oprávněn reklamovat pouze vady, které mělo zboží již při převzetí. Reklamace nebude uznána, zejména:

 • pokud Kupující způsobil vadu zboží sám (např. oddalováním převzetí rostlin, nedodržením zásad nakládání, výsadby a péče o živé rostliny, nevhodnou volbou místa a doby jejich pěstování apod.);
 • pokud vadu způsobila vyšší moc (např. déle trvající nepříznivé počasí, škůdci apod.);
 • pokud byl Kupující o vadách před prodejem včas informován.

Kupující je povinen reklamovat případné vady bezodkladně poté, co tyto vady zjistí, a bere na vědomí, že případné prodlení s reklamací může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží, což může být důvodem k odmítnutí reklamace.

V případě reklamace Prodávající doporučuje, aby Kupující případné vady rostlin vyfotografoval a zaslal fotografii současně s reklamací a nevyjímal rostlinu ze země do obdržení pokynů ze strany Prodávajícího. V případech potřeby je Kupující povinen dodat reklamované zboží na odběrové místo na vlastní náklady.

Kupující může zboží reklamovat dopisem zaslaným na adresu Tomáš Beňo, Drahenice 70, 262 85, e-mailem zaslaným na adresu prodej@beno-biotech.cz. Při reklamaci je Kupující vždy povinen uvést své kontaktní údaje a předložit doklad o koupi (jeho kopii) nebo koupi jiným vhodným způsobem prokázat.

V případě výskytu vady může Kupující zboží reklamovat a požadovat tyto nároky:

 • výměnu za nové zboží (možné pouze v případě dostupnosti rostlinného materiálu);
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • odstoupení od smlouvy.

Prodávající informuje Kupujícího o výsledku reklamace prostřednictvím e-mailového kontaktu.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od vyřízení reklamace.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a u Kupujících – spotřebitelů příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Reklamační řád je platný od 1.1.2020

 

 

GDPR